politikmobil

Politiska kommentarer till dagsaktuella händelser.

Archive for juni 2013

Synpunkter på Skånetrafikens artikel ”Strejkvarsel för Öresundståg kan ge störningar i midsommar”

leave a comment »

Jag har synpunkter på artikeln ”Strejkvarsel för Öresundståg kan ge störningar i midsommar” från Skånetrafiken och även på artikeln ”Senaste nytt om strejkvarsel” från Öresundståg.

Jag har köpt Skåne-Halland-Sommarkort (Jojo Sommar) av Skånetrafiken för 1290 kr och om jag inte kan använda det så vill jag ha tillbaka alla pengarna eller det ordinarie biljettpriset för sträckan Malmö-Kungsbacka tur och retur för varje dag som strejken pågår om det är mindre.

Det verkar som om Skånetrafiken tjänar på strejken, ty de sparar ström och driftskostnader samtidigt som de flesta som åker har Sommarkort (så de förlorar knappt biljettintäkter och har fått betalt i förskott), samt att de säljer alternativa biljetter enligt deras Facebook-sida. Dessutom visste de nog om denna konflikt när de sålde biljetten, men varnade inte. Alltså anser jag att Skånetrafiken är återbetalningsskyldiga.

Det är Skånetrafiken som sålt korten utan att varna, trots att de visste om konflikten. De har tagit in pengar på ett omoraliskt sätt. Jag vet inte vem Skånetrafiken upphandlat av men den parten är arbetsgivaren för SEKO-personalen. Skånetrafiken kan ju kräva tillbaka pengar från den parten p.g.a. att de ej levererar tjänsten. SEKO-personalens arbetsgivare tjänar ju på konflikten om de inte får någon minskning av inkomsterna p.g.a. konflikten samtidigt som de sparar pengar på el och minskat slitage.

Fackförbundet SEKO borde tänka om eftersom strejken under sommarkortsperioden bara gynnar arbetsgivaren. Alltså borde SEKO flytta strejken till 16 augusti.

I allmänhet bör force majeure inte gälla om man sålt Sommarkort eller månadskort när en konflikt var nära förestående och man inte varnade vid försäljningstillfället. Ej heller bör force majeure gälla när den som sålt korten tjänar på stoppet i trafiken. I annat fall skapar man incitament för att sälja kort utan att uppfylla leveransen.

Written by U.P.A.

19 juni, 2013 at 02:18

Publicerat i Övrigt

Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare på avancerad nivå

leave a comment »

Jag har läst en artikel på Newsmill: ”Stryp inte arbetskraftsinvandringen” av Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jag vill strypa arbetskraftsinvandringen för att öka de arbetslösa naturvetarnas chanser att få jobb. Jag har även tagit intryck av LO:s synpunkter på arbetskraftsinvandringen i artikeln ”Arbetskraftsinvandring kan inte lösa välfärdens finansiering” av Monika Arvidsson, LO. (Här har vi en fackförening som tar tillvara medlemmarnas intressen, till skillnad från Naturvetarnas nuvarande politik.) Även TCO:s politik är bättre än SACO-förbundet Naturvetarnas, se ”Bjud in oss till förhandlingsbordet”. Jag läste nyligen en artikel på SR om hur Naturvetarna vill förbättra för arbetskraftsinvandrare, se ”Dåliga villkor för utländska stipendieforskare”. Kanske leder förbättrade villkor för arbetskraftsinvandrare till minskad arbetskraftsinvandring eftersom varje tjänst blir svårare att finansiera för arbetsgivaren. I så fall tycker jag det är positivt eftersom arbetsmöjligheterna för naturvetare som inte är arbetskraftsinvandrare ökar. Dock blir de bättre villkoren dyrare för staten och det minskar möjligheterna till forskarjobb för naturvetare. Det är naturligtvis en stor ekonomisk och mänsklig vinst om arbetslösa svenska eller asylinvandrade naturvetare kan få jobb som naturvetare i stället för att plocka in andra utifrån, och detta är ett specialfall av det som påpekas i artikeln ”OECD:s rapport och invandringens ekonomi” i Skånska Dagbladet.

För några år sedan (2008) var arbetskraftsinvandringen begränsad och en myndighet prövade varje enskilt fall och endast om arbetskraften ej redan fanns i Sverige så tilläts arbetskraftsinvandring. Det finns även en EU-regel som förbjuder arbetskraftsinvandring om arbetskraften finns inom EU. Det svenska systemet med att arbetsgivaren själv avgör om det finns arbetskraftsbrist tycks strida mot EU:s regler.

Jag är själv arbetslös fysiker (MSc/fil. mag.) & programutvecklare & dator- & nätverkstekniker [f.n. är jag ej arbetslös men jag är felsysselsatt och har bara visstidsanställning]. Samtidigt är arbetskraftsimporten störst just inom IT-sektorn enligt Sveriges Ingenjörer. Jag vet av egen erfarenhet att arbetskraftsinvandringen är mycket hög även för doktorandtjänster & -bidrag. Det kostar skattebetalarna mycket pengar att arbetslösa får a-kassa och ej kan betala tillbaka studielån och det är sämre för de arbetslösa eftersom de t.ex. ej kan bilda familj så länge de ej har fast tjänst (åtminstone inte för ansvarsfulla män). Vi skulle alltså få lägre skatt och leva lyckligare i Sverige om vi genomförde min arbetsmarknadspolitik. Dessutom vet jag av erfarenhet att invandrare ofta åker på semester till sina hemländer och detta leder till många flygresor till avlägsna delar av jordklotet vilket leder till högre CO2-utsläpp och global uppvärmning och miljökatastrofer.

Jag är tvungen att söka jobb 100% av arbetstiden, men läser in mig på nya tekniker på fritiden. Man får gå kurser på halvfart (50%) om man får tillstånd. Tyvärr finns det inga lediga platser på sommarkurserna (p.g.a. att min ansökan var sen) & de har i vilket fall inte sommarkurser inom de områden som efterfrågas i platsannonserna. Det finns alltså ett behov av universitetslärare som undervisar på nivå högre än grundutbildning.

Jag kan själv läsa böcker och öva på egen hand, men det vore mer effektivt med kurser och man får gångbara betyg. Jag skulle hellre se att arbetsgivarna anställer de som bor och är arbetslösa i Sverige och ger dem chansen att komma in i jobben än att man hela tiden tar in folk utifrån. Om arbetskraftsinvandring helt förbjöds så skulle arbetsgivarna vara tvungna att utveckla personer i Sverige. Det nuvarande systemet uppmuntrar en slit- och slängmentalitet med människor som blir utslitna och arbetsgivarna lämpar över kostnader på staten och de enskilda drabbade. T.ex. kommer arbetskraftsinvandrare kvala in i de svenska trygghetssystemen ungefär samtidigt som de blir långtidssjukskrivna p.g.a. att de tvingats jobba på ett ohållbart hårt sätt.

Sedan ser jag också att inlåsningseffekten som tvåårskontrakten ger är lockande för arbetsgivaren. Detta är ju en typ av slavkontrakt där den importerade arbetskraften kan pressas till hårdare arbete och ej kan söka andra tjänster under två år. Detta leder till att inhemsk arbetskraft får en sämre konkurrenssituation och inte kan erbjuda den stabilitet som mjukvaruprojekt behöver till samma låga kostnad. Arbetsgivarna får lösa detta problem till en högre kostnad genom att t.ex. erbjuda bonus om en programutvecklare stannar en viss tid. Jag tror inte arbetskraftsinvandringen till t.ex. USA har samma slavkontrakt som gäller i Sverige.

Jag ser inget behov av arbetskraftsinvandring utom för universitetslärare (doktorer eller högre), ty jag som fysiker & programutvecklare känner att jag kan lära mig det mest avancerade som rimligen kan behövas i svenskt näringsliv, men jag har dåliga studieförhållanden när jag måste söka jobb 100%. Att t.ex. importera arbetskraft som är experter på signalbehandling men inte enbart sysslar med undervisning på doktorandnivå är onödigt, ty jag skulle kunna bli en sådan expert på ett halvår om jag fick chansen. Naturvetenskaplig forskning är attraktivt för många arbetslösa naturvetare och därför bör forskningen skötas av naturvetare i Sverige som utbildas av de bästa naturvetarna i världen. Detsamma gäller naturligtvis andra yrkesgrupper. Man kan t.ex. utbilda biologer till läkare om det finns läkarbrist och överskott på biologer. Vidareutbildning och omskolning efter fil. mag.-examen borde vara gratis.

Svenskt näringsliv skulle kunna ha lite framförhållning och själva skapa all den arbetskraft man behöver genom att anställa de arbetslösa och låta dem gå kurser samtidigt som de jobbar med det de redan kan. Den statliga arbetsmarknadspolitiken borde ha samma inriktning och inte kräva att man skall söka jobb 100% av tiden utan att man skulle kunna gå kurser på heltid om man hade en uppdaterad CV som var sökbar. På så sätt blir tiden som arbetslös mer effektivt utnyttjad i syfte att få jobb.

Det är naturligtvis onödigt att påpeka, men detta förslag är inte rasistiskt eftersom de som konkurrerar ut svenska naturvetare från doktorandtjänster mycket väl kan vara av samma ras som den utslagne svenske naturvetaren. Det är troligen vanligare bland arbetskraftsinvandrarna att de är medlemmar i KKK eller andra rasistiska organisationer eftersom det är vanligare med rasism utomlands än i Sverige. Svenska folket har ju sett TV-serier som Rötter och Förintelsen och diverse andra antirasistiska filmer på SVT. Dessutom har vi antirasistiska paragrafer inskrivna i skollagen och läroplanerna. Det är alltså osannolikt att någon som vuxit upp i Sverige och klarat skolan bra är rasist.

Yrkande:

Naturvetarna skall verka för att de av nedanstående att-satser som blir framröstade blir verklighet bl.a. genom att skicka ovanstående text och de vinnande att-satserna som officiell post till alla riksdagspartier och till departementen inom Regeringen som är ansvariga för arbetsmarknad, invandring och högre utbildning:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplatser och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett godkänt CV som Arbetsförmedlingen gör sökbar för alla arbetsgivare.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Kongressen skall rösta om dessa att-satser som separata förslag.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen är mycket positiv till att Naturvetarnas medlemmar får tillfällen och möjligheter att både studera och arbeta utomlands. Utbytet av arbetskraft och studenter mellan olika länder bidrar till en positiv utveckling, både för Sverige som enskilt land såsom för världen som helhet. På samma sätt som vi önskar att våra medlemmar kan arbeta i andra delar av världen ser förbundsstyrelsen stora positiva effekter av att arbetskraft från utlandet under kortare och längre perioder får möjlighet att arbeta i Sverige. Regelsystemet för arbetskraftsinvandring ser olika ut beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. Medborgare från EU/EES-länder får vistas och arbeta i Sverige utan uppehållstillstånd, ska man vistas i Sverige längre tid än tre månader måste man dock registrera sig hos Migrationsverket. För medborgare från de övriga nordiska länderna finns inga som helst krav på tillstånd eller registrering, oavsett hur länge man planerar att stanna i Sverige och arbeta.

För medborgare från länder utanför EU/EES ändrades reglerna i december 2008, det är nu arbetsgivaren som bestämmer om det finns ett behov av arbetskraftsinvandring. Den som invandrar för att arbeta ska ha ett jobberbjudande med villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal och man måste ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Arbets- och uppehållstillstånden beviljas under högst två år men de kan förlängas och efter fyra års vistelse i Sverige kan tillstånden övergå till permanent uppehållstillstånd. Det kan också tilläggas att arbeten i första hand ska erbjudas medborgare inom EU/EES.

Den reformering av det svenska systemet för arbetskraftsinvandring som gjordes 2008 har utvärderats av OECD som kom med sin presentation i december 2011. Enligt OECD så fungerar det svenska systemet väl och reformen har inte medfört någon massiv ökning av arbetskraftsinvandringen och har inte heller lett till någon minskning av lönerna för den inhemska arbetskraften. OECD pekar dock på att Sverige bör öka insatserna för att få arbetskraftsinvandring inom bristyrken och man pekar också på att bristande uppföljning av erbjudna villkor kan utgöra en svaghet.

Förbundsstyrelsen anser att det regelsystem som finns för arbetskraftsinvandring till Sverige är rimligt och ser inga motiv för att i dagsläget göra några större förändringar i den riktning motionären önskar.

Förbundsstyrelsens kommentarer till motionärens åtta att-satser:

1. att tvåårskontrakten avskaffas så att arbetskraftsinvandrare fritt kan byta arbetsgivare när som helst med normal uppsägningstid på en månad.

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens tvåårskontrakt som en hopblandning med den tid som maximalt kan ges för arbets- och uppehållstillstånd. Eftersom arbetstillstånden kan ges för maximalt två år i taget finns det inget som hindrar att den som arbetskraftsinvandrat anställs för en kortare period än två år. När det gäller normal uppsägningstid på en månad så gäller för många med tidsbegränsade anställningar att man inte kan säga upp sig under anställningstiden. Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att den som arbetskraftsinvandrat ska ha en annorlunda reglering än vad som normalt sett gäller inom svensk arbetsrätt.

2. att arbetsgivaren skall vara tvungen att betala lön i minst två år även om de inte behöver den arbetskraftsinvandrade under hela denna tid.

Förbundsstyrelsen konstaterar att det enligt dagens regler är fullt möjligt att anställa den som arbetskraftsinvandrat kortare tid än två år, det skulle t.ex. kunna handla om en expert som behövs under 9 månader. Att i ett sådant fall behöva betala lön under två år blir helt orimligt. En sådan bestämmelse som motionären önskar skulle bara öka den ekonomiska risken för ett företag som anställer arbetskraftsinvandrare.

3. att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare.

Förbundsstyrelsen sympatiserar med tanken att endast arbetsgivare med kollektivavtal skall få ta in arbetskraftsinvandrare men konstaterar att dagens regler innebär att jobberbjudandet ska ha villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande reglering är tillfyllest och att ett införande av ett tvång att ha kollektivavtal i vissa fall bara skulle bli en byråkratisk pålaga.

4. att endast universitet får anställa arbetskraftsinvandrare och då bara på doktorsnivå eller högre och endast för syftet att undervisa studenter på doktorandnivå eller högre.

Som angivits ovan anser förbundsstyrelsen att arbetskraftsinvandring såväl som arbetskraftsutvandring är en positiv kraft i samhället som gagnar utveckling och välstånd. Att begränsa arbetskraftsinvandringen på det sätt som motionären föreslår skulle på intet sätt vara positivt för Sverige som nation eller för Naturvetarnas medlemmar.

5. att Sverige går ur EU så att arbetskraftsinvandring från EU-länder stoppas på samma sätt som från andra länder.

Sveriges inträde i EU föregicks av en folkomröstning där en majoritet av svenska folket röstade ja till medlemskapet. Inför folkomröstningen valde de tre förbund (Agrifack, Naturvetareförbundet, Skogs­ akademikerna) som bildat Naturvetarna att inte ta ställning i frågan om medlemskap i EU utan det fick varje enskild medlem göra i folkomröstningen. Förbundsstyrelsen gör samma ställningstagande nu, att verka för ett utträde ur EU är en sådan politisk fråga där Naturvetarna inte ska agera. Däremot ser förbundsstyrelsen inget hinder i att agera i eller yttra sig om sakfrågor inom EU-sfären.

6. att rena utbytesprogram (t.ex. att en indisk och svensk forskare inom samma område byter arbetsplats­er och bostäder) med andra länder tillåts så länge det inte påverkar antalet lediga jobb inom respektive specialitet.

Med Naturvetarnas inställning till arbetskraftsinvandring och åsikt att dagens regelsystem är rimligt är denna typ av reglering, som motionären önskar, överflödig.

7. att arbetslösa ej skall behöva söka jobb aktivt utan det skall räcka att ha ett CV som Arbetsförmedlingen gör sökbart för alla arbetsgivare.

En viktig uppgift för Naturvetarna som organisation är att bredda arbetsmarknaden för våra medlemsgrupper och att få olika arbetsgivare att förstå vilka kompetenser olika utbildningar faktiskt innebär. I dag går det lätt slentrian när arbetsgivare anställer, har man t.ex. inte haft en naturvetare på tjänsten söker man inte en naturvetare även om en naturvetare har kompetensen för tjänsten. Om man gör som motion­ären föreslår riskeras arbetsmarknaden att cementeras ytterligare, arbetsgivaren i exemplet ovan kanske bara söker bland icke naturvetare, den kompetente naturvetaren får inte ens chansen att söka jobbet. Förbundsstyrelsen vill betona att den arbetslöse aktivt själv måste söka nytt arbete bland annat genom att utnyttja sitt kontaktnät i stället för att passivt invänta olika erbjudanden. Enligt SCB får tre fjärdedelar av de arbetslösa sitt jobb genom kontakter. Det är också viktigt att den arbetssökande själv kommer fram till vilka arbeten som är intressanta och passande i stället för att någon annan gör den bedömningen.

8. att arbetslösa skall få gå universitetskurser på heltid med de vanliga antagningsreglerna – dock bör heltidsstuderande ha förtur vid platsbrist.

Enligt gällande lagstiftning ses inte den som studerar som arbetslös och kan därför inte kan få arbetslöshetsersättning. Orsaken är att det inte får finnas något hinder för att söka eller ta heltidsarbete. Det får heller inte finnas något hinder för kontakten med Arbetsförmedlingen. Dessutom får arbetslöshetsersättningen aldrig utgöra ett alternativ till annan studiefinansiering. Detta innebär att arbetslöshetsersättning inte kan betalas ut till någon som studerar, har studieuppehåll, läser till resttentor eller till någon som planerar att starta nya studier direkt en utbildning är avslutad.

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla skiljelinjen mellan arbetslöshetsersättning och studier klar och tydlig och är inte beredd att förorda någon förändring i dagens regelsystem. Om kompetensutveckling behövs bör denna bedrivas som studier med de villkor som dessa berättigar till, inte med arbetslöshetsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta.
att avslå samtliga att-satser i motionen

[Tyvärr blev detta också beslutet på kongressen 2012, och motiveringen till punkt 8 innebär att Naturvetarna har som mål att försämra reglerna för att studera med a-kassa jämfört med dagens. Jag fick ej tillräckligt många röster för att delta i kongressen och kunde därför inte argumentera på kongressen. Naturvetarna har en dogmatisk hållning och argumenterar inte emot mina påståenden utan slår bara fast att de vill ha det som idag eller försämra för arbetslösa Naturvetare. Eftersom fackförbundet Naturvetarna är fientligt mot arbetslösa naturvetare anser jag därför att man skulle behöva bilda en intresseförening för arbetslösa eller felsysselsatta naturvetare inom Naturvetarna.]

Written by U.P.A.

4 juni, 2013 at 01:21